★WIN10 系统,鼠标右键点击转动视角时,鼠标乱跳问题,解决方案★

-------------------------------------------------------------------------------------------

① 右键桌面 > > > 点显示设置 > > > 把125%调到100%

② 打开 "游戏登陆器" > > > "游戏设置" , 勾选 "垂直同步"

-------------------------------------------------------------------------------------------

★ 友情提醒,过程重于结果,重在体验,无论怎么玩,玩的高兴才是重点 ★
网站事务联系:QQ:1773098355 网站合作联系:QQ:1773098355
新闻信箱:1773098355@qq.com 广告业务联系:1773098355@qq.com QQ:1773098355